SITE BANNER

Дизайн на рекламни материали

Стандарти на стойността:

Справедлива пазарна стойност (пазарна стойност)

Стойността, изразена в паричен еквивалент, срещу която едно имущество би сменило собственика си, преминавайки от ръцете на желаещ и добре информиран продавач в ръцете на желаещ и добре информиран купувач, в условията на конкуренция на открит (свободен) пазар, като никоя от страните не действа под натиск или принуда и достатъчно добре познава всички имащи отношение факти.

Пазарната стойност на обекта на оценка

е най-вероятната стойност, на която обектът на оценка може да се реализира на свободния пазар в конкурентна среда, когато страните по сделката действат разумно, с цялата необходима информация и която стойност не включва никакви извънредни обстоятелства.

Стойността на обекта на оценка с ограничен пазар

е стойността на обекта на оценка, чиято продажба на свободния пазар не е възможна или изисква допълнителни разходи в сравнение с разходите, необходими за продажбата на свободно търгувани стоки на пазара.

Заместителната стойност

е сумата от разходите за създаване на обекти, аналогични на оценявания, по пазарни цени към датата на оценяване, с отчитане на с отчитане на настъпилото изхабяване на оценявания актив.

Възпроизводителната стойност

е сумата на разходите по пазарни цени, валидни към датата на изготвяне на оценката, на идентичен обект на оценка, с използване на идентични материали и технологии, с отчитане на изхабяването на оценявания актив.

Стойността на обекта на оценка при съществуващо използване

е стойността на обекта на оценка се определя според съществуващите условия и цели на неговото използване към датата на оценяване.

Инвестиционната стойност

е стойността на обекта на оценка, определена въз основа на неговата доходност за конкретни лица с определени инвестиционни цели.

Стойността на обекта на оценка за данъчни цели

е стойността на обекта за оценка, определена за изчисляване на данъчната основа в съответствие с разпоредбите на нормативните актове (в това число инвентаризационна стойност).

Ликвидационната стойност на обекта за оценка

е стойността на обекта в случай, че предмета на оценката трябва да бъде отчужден в срок по-кратък от обичайния срок на експлоатация на аналогични обекти.

Утилизационната стойност

е стойността на обекта като съвкупност от стойност на материалите, от които е съставен, с отчитане на разходите за тяхното рециклиране.

Специалната стойност на обекта на оценяване

е стойност за определянето на която в договора за оценка или с нормативен акт са определени условията, които не са включени в концепцията на пазарна или друга стойност, указани в настоящите стандарти.