SITE BANNER

Дизайн на рекламни материали

Приложими стандарти

При изготвяне на оценките съблюдаваме стандартите и изискванията за изготвяне на оценки по българските и международни стандарти:

Стандарти за бизнес оценяване (СБО);
European Valuation Standards (EVS);
Национални счетоводни стандарти (НСС);
Закон за ипотечните облигации;
и други закони и подзаконови актове на Р.България, като изрично се посочват в оценителския доклад;