SITE BANNER

Оценка на материални и нематериални активи

Оценка на нематериални активи

Оценката на нематериални активи е особено важна за високотехнологични индустрии и печеливши компании. Като правило, в големите и добре познати компании, именно стойността на нематериалните активи има значителен принос към общата стойност на предприятието (за някои световно известни компании, дори надхвърля 50%).

Оценка на стойността на нематериалните активи включва:

  • Оценка на търговски марки, както и близката до нея оценка на гудуила (търговска репутация)
  • Оценка на правата върху интелектуалната собственост (патенти, лицензи, ноу хау, техническа документация и софтуер).
Високотехнологични компании са склонни да имат значителна сума на нематериалните си активи. Знаейки тяхната реална стойност и опит в използването им, компанията може да засили значително позицията си на пазара.