SITE BANNER

Оценка на материални и нематериални активи

Оценки за застраховки

Този вид експертна оценка се изготвя, за да се определи застрахователната стойност на имуществото. При настъпване на застрахователното събитие се изчислява размера на щетата, като обезщетението се определя в зависимост от застрахователната стойност на застрахованото имущество.
Имуществена застраховка се прави не само за защита на имота от щети и бедствия с цел запазване стойността на собствеността за нейния притежател, но също така и за гарантиране обезпечението на банката при отпуснат кредит срещу ипотека или залог. Този вид застраховка се сключва в полза на банката кредитор и е задължителна за всички кредити с имуществено обезпечение.