SITE BANNER

Оценка на материални и нематериални активи

Оценки на право на строеж

Правото на строеж представлява вещно право, при което едно или няколко лица придобиват отделно от земята собствеността върху съществуваща постройка или възможност да построят сграда върху чужда земя.
Най-често собствениците на парцели предоставят имота си на строителни фирми за срещу обезщетение с част от бъдещото застрояване. Това е възможно при наличие на учредено право на строеж, преди да е извършено строителството и е неотменно свързано с утвърдените и действащи ПУП/ПР и ПЗ/.
Размерът на обезщетението е пазарно и подлежи на договаряне. Строителните фирми ще получат експертна оценка на правото на строеж, базирана на професионални анализи и прогнози за движението на цените в застроявания район. Те ще могат вярно и точно да определят размера и перспективата на инвестицията, която предприемат.