SITE BANNER

Оценка на материални и нематериални активи

Оценки за целите на финансовата отчетност

Съгласно Закона за счетоводството, Националните и Международните счетоводни стандарти и счетоводната политика на предприятията, притежаваните от тях активи, в това число и недвижимите имоти, подлежат на периодична преоценка. За тази цел е необходимо да се определи пазарната стойност на актива към датата на преоценката.
Такива оценки се правят от лицензирани оценители. Лицензираната оценка представлява гаранция за коректното определяне на пазарната стойност на недвижимия имот.