SITE BANNER

Оценка на материални и нематериални активи

Оценки за съда

Този вид експертни оценки се правят от назначени от съда вещи лица и служат за разрешаване на съдебни спорове. Експертът оценява пазарната стойност на актива към определена дата. Така определената пазарна стойност се използва за различни цели, в зависимост от съдебното производство.
Съдът може да възложи на оценителя да определи пропуснати ползи от наеми, например при нанесена щета на недвижимия имот от страна на предишен наемател, поради настъпване на застрахователно събитие и др.
При спор между съдружници, за счетоводни или банкови нужди експертът определя разходите, които са направени за строителството на един обект. Такива оценки се правят на всеки етап от строителството.