SITE BANNER

Оценка на материални и нематериални активи

Оценки за ипотека и залог

Тези оценки се изготвят, за да послужат пред банкова или друга кредитна институция за определяне на реално допустимия размер кредит, който можете да получите срещу ипотека или залог на оценяваните активи. Определя се ипотечната стойност на актива, който може да послужи за обезпечаване на кредитната експозиця.
На ипотекиране подлежат не само недвижимите имоти, но и ограничени вещни права, като например правото на строеж. В този случай се ипотекира не земята, годна за строеж, а правото тя да се застрои с недвижим имот. Чести са случаите, когато строителни фирми придобиват право на строеж от собствениците на земя срещу задължението да им построят един или няколко апартамента. В последствие при кредитиране тези фирми ипотекират именно правото на строеж.