SITE BANNER

Оценка на материални и нематериални активи

Пазарни оценки на имущество

Този вид оценки се изготвят за определяне на най-вероятната пазарна стойност, на която едно имущество би могло да се реализира на свободния пазар в условията на нормална конкуренция, при свободно договаряне на страните, които са добре информирани за всички обстоятелства относно предмета на сделка и действат без принуда и натиск. Такива оценки се изготвят както по възлагане на продавача, така и на купувача, при спазване на оценителската етика, конфиденциалност, професионализъм и липса на конфликт на интереси. Определя се Справедливата пазарна стойност /пазарна стойност/ на актива, която може да послужи за основа на договарянето.