SITE BANNER

Оценка на материални и нематериални активи

Услуги

"Емона Консулт" ЕООД предлага разнообразни услуги в областта на оценителската дейност, между които:
  • Оценка на активи - недвижими имоти, машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни материални активи
  • Оценка на права на интелектуална и индустриална собственост – търговски марки, патенти, лицензи, ноу-хау и други фактически отношения
  • Преоценка на активи на търговските дружества / за целите на финансовата отчетност
  • Оценка на цели предприятия и обособени обекти на търговски предприятия
  • Оценка на акции, дялове и пакети от акции на търговски дружества
  • Оценка на инвестиционни проекти
  • Оценка на право на строеж, право на надстрояване и пристрояване, право на ползване и други вещни права
  • Оценка на активи подлежащи на бракуване, ликвидация, оценка на резервни части и др.